Canvas | Fakulteter og sentre | Universitetsbiblioteketk

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


master:master

Master i IKT-støttet læring

Til alle masterstudenter.

Velkommen til et nytt studieår!

Det skjer en teknologisk forandring, i det vi går over til å bruke Canvas som LMS. Det betyr at sidene i Fronter og Memex ikke lenger vil bli oppdatert.

Dere skal ha tilgang til et felles område i tillegg til de kursene dere er påmeldt. Fellesområdet har adresse https://hioa.instructure.com/courses/373

Dere skal også finne Canvas gjennom Min side på HiOA.

Masteroppgaven skal forhåpentligvis komme som et eget emne mandag 28. august - der ligger også litteraturseminaret og oppgaveseminaret.

Meld fra til Leikny (evt en annen lærer hvis hun ikke reagerer med en gang) hvis noe er galt. Vi har meldt oss på som pilotprosjekt før resten av LUI kommer etter i løpet av det neste året. Vi setter pris på om dere også tester ut Canvas så mye som mulig til samarbeid og diskusjoner.

Vi fortsetter å bruke Adobe Connect som før.

Vi er tilbake i det fysiske klasserommet i 3. etasje i P52, og lærerne skal flytte til kontorer i 5. etasje i P52 i løpet av høsten.

Vel møtt!

Gjennom studiet skal studentene bli kompetente, kritiske ledere og samarbeidspartnere innen fagområdet. De skal kunne utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser innenfor skole og opplæring, forvaltning, organisasjoner og næringslivet. Spesielt skal de være kvalifisert for undervisning i IKT-fag i videregående skole.

Faglig innhold

Studiet består av en masteroppgave og et antall kurs. Kurstilbudet organiseres i fem kurskategorier:

  • Obligatorisk felleskurs som legger grunnlaget for individuell plan for studiet
  • Læring og undervisning i et IKT-miljø
  • Design av IKT-systemer
  • Philosophy of science and Research methods
  • Ledelse, organisasjon og samfunn (valgfag)

Før du starter på masteroppgaven skal du levere en forskningsskisse.

Målgruppe

Studiet retter seg først og fremst mot lærerstudenter og lærere som ønsker å spesialisere seg i IKT-støttet læring. Studiet er også åpent for andre som arbeider med opplæring og som ønsker en slik spesialisering.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for undervisning, forskning og utviklingsarbeid i skolen, for arbeid med IKT-støttet læring i offentlig og privat virksomhet og for undervisning i IKT-fag i videregående skole.

Slik er studiet lagt opp

Studiet er fleksibelt organisert. Hver student får tildelt en egen mentor som følger opp studenten gjennom studiet. I samarbeid med mentor utvikler studenten en individuell plan for studiet satt sammen av studiets kurstilbud. Studiet bygger på åpen og fleksibel læring, nettbasert fjernundervisning og samarbeid på tvers av avdelinger innad på Høgskolen i Oslo. Fleksibiliteten innebærer også mulighet til å tilby enkeltkurs på masternivå fra andre utdanningsinstitusjoner. Minimum 30 studiepoeng skal gjennomføres som fjernundervisning via Nettet.

For å sikre helhet og sammenheng i studiet, skal studenten skrive notater med refleksjoner over egen læring.

Kvalifikasjonskrav

Førskole- eller allmennlærerutdanning eller relevant bachelorgrad. I grunnlaget må det inngå minst 30 studiepoeng i hvert av fagene IKT og pedagogikk. Gjennomsnittskarakteren for de fag som inngår i det faglige grunnlaget må være C, 2,7 eller bedre.

Generelle arbeidskrav

Foruten de arbeidskrav som gjelder for hvert enkelt kurs, er det noen generelle arbeidskrav for hele masterstudiet. Studentene er selv ansvarlig for at disse kravene blir oppfylt og at frister blir overholdt.

master/master.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om OsloMet
Kontaktinformasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00