Fronter og e-post | StudentWeb | Fakulteter og sentre | Læringssenter og bibliotek

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


mbstring extension must be loaded in order to run mPDF
start

Seksjon for digital kompetanse

Seksjon for digital kompetanse driver undervisning og forskning i IKT og læring. Seksjonen er ansvarlig for IKT-opplæring for Grunnskole- og faglærarutdanning samt Barnehagelærarutdanning. Vi tilbyr fordypnings- og videreutdanningskurs i IKT og læring og etterutdanningskurs for lærere, førskolelærere og andre. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med de andre instituttene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Seksjonens tilsatte deltar i forskningsprosjekter med bruk og utvikling av IKT innen skole, utdanning, læring og undervisning på alle nivåer fra barnehage via grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og høyere utdanning.

Digital kompetanse i lærerutdanningen ved OsloMet

Felles for grunnskolelærerutdanningene 1 - 7 og 5 -10 er at lærerstudentene i løpet av sin utdanning skal utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse på et avansert nivå.

  1. For det første skal lærerstudenten utvikle en robust digital kompetanse for å mestre studiehverdagen og de administrative sidene ved læreryrket, samt kunne reflektere over, initiere og lede arbeid med IKT og læring i skolen.
  2. For det andre skal lærerstudenten kunne vurdere og bruke relevante digitale læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen. Dette omfatter hensiktsmessig bruk av digitale verktøy til støtte for elevenes læring og vurdering i fag. Det omfatter også erfaringer med å legge til rette for varierte undervisningsmetoder som integrerer teknologi.
  3. For det tredje skal lærerstudenten kunne gi elevene opplæring i og om digitale ferdigheter og for å bidra til at elevene deltar i den teknologiske utviklingen og er i stand til å påvirke og lede utviklingen.
  4. For det fjerde skal lærerstudenten utvikle holdninger til og reflektert forståelse for etiske og juridiske sider ved bruk av teknologi i både skole og fritid. Lærerstudenten skal gjennom god digital dømmekraft være i stand til å veilede elever i ulike digitale sosiale kontekster.

Undervisning i digital kompetanse

Undervisning i profesjonsfaglig digital kompetanse er både integrert i fagene og som fagovergripende emne i utdanningsløpet. Innhold og progresjon er synliggjort og konkretisert i tabellen under (høyre kolonne) og i fagplanene. Progresjonen vil også ivaretas gjennom bruk av verktøy i fagene gjennom hele utdanningsløpet.

Fagovergripende emner – del 1

ÅrFoU-kompetanseGrunnleggende ferdigheterDigital kompetanse
5Masteroppgaven
Godkjenning prosjektskisse for masteroppgave
Litteraturgjennomgang i pedagogikk
Videreutvikling av studentenes grunnleggende ferdigheter:
Fagspesifikk literacy og endringskompetanse
Avansert profesjonsfaglig digital kompetanse
Digital dømmekraft
Masteroppgaven
4Godkjenning prosjektskisse for masteroppgave
Litteraturgjennomgang i fagdidaktikk
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Videreutvikling av studentenes grunnleggende ferdigheter:
Fagspesifikk literacy,
lærersamarbeid og faglæreridentitet i et begynneropplæringsperspektiv
Avansert digital kompetanse
Endringskompetanse
Digital dømmekraft
Vurdering (e-assessment),
Sammensatte tekster (multimodal design)
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag
3Akademisk skriving 3
Vitenskapsteori og forskningsmetode,
Kvalitative og kvantitative metoder
Pedagogisk utviklingsarbeid
Forskningsetiske perspektiver
FoU-oppgaven
Integrering av grunnleggende ferdigheter i undervisning:
Undervisningsplanlegging som knytter forbindelsen mellom elevenes læring og grunnleggende ferdigheter
Studentledet konferanse om grunnleggende ferdigheter med temaene modellering og metakognisjon.
Studentene presenterer i gruppe for andreårsstudentene.
Refleksjon over bruk av digitale medier
Digital dømmekraft
Bruk av sosiale medier i skole og fritid,
etiske og juridiske emner
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag FoU-oppgaven
2Akademisk skriving 2
Forskningsmetode:
Kvalitativt intervju, Aksjonsforskning og -læring
Den første FOU-oppgaven – begynneropplæring-soppgaven
Integrering av grunnleggende ferdigheter i undervisning:
Tilrettelegging for elevenes læring
Bruk og vurdering av læremidler i skolefagene
Begynneropplæring i alle fag
Deltakelse på konferanse om grunnleggende ferdigheter ledet av tredjeårsstudentene.
I fag 3 jobber studentene i tillegg med å lære å lære gjennom fagspesifikk skriving, lesing og muntlighet
Didaktisk bruk av digitale verktøy
Varierte undervisningsmetoder
Fokusområde i praksis
Digital dømmekraft
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag:
Læringsressurser for begynneropplæring,
sammensatte tekster, spill og koding,
Klasseledelse,
omvendt undervisning,
vurdering
1Akademisk skriving 1
Litteratursøk og kildekritikk
Lesegruppe 1
Forskningsmetode: Observasjon
Studentene lærer å lære gjennom fagspesifikk skriving, lesing og muntlighet i studiefagene.
Temauke: Kunnskap om og refleksjon rundt betydningen av grunnleggende ferdigheter for læring
Grunnleggende digital kompetanse
Valg og vurdering av læremidler
Digital dømmekraft
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag:
Avansert tekstbehandling, referanseverktøy, regneark, sosiale medier (f eks. blogg og wiki), mobile enheter, lyd, video, interaktive tavler
start.txt · Sist endret: 05/02/18 av bkengen@hioa.no

Om Høgskolen | Organisasjon | Kart og veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00
E-post: postmottak@hioa.no